چهارشنبه, 9 بهمن 1398
.

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • دفتر مطالعات پایه منابع آب
  • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
  • مسئول دفتر دفتر مطالعات پایه منابع آب : محسن ژیانپور
  • گروه تلفیق و بیلان
   • کارشناس تلفیق و بیلان : هدیه فدایی
   • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی
   • رئیس گروه تلفیق و بیلان : زهره معزی فر
  • گروه مطالعات آب های سطحی
   • کارشناس آب های سطحی : احسان نیک بین
   • رئیس گروه آب های سطحی : امید خراشادیزاده
  • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
   • رئیس گروه آب های زیرزمینی : محمدیعقوب بوالی گزیک
   • کارشناس آب های زیرزمینی : محمود رضا خالقی
   • کارشناس آب های زیرزمینی : حمید کارگر

کلیه حقوق این سایت برای  دفتر مطالعات پایه منابع آب خراسان جنوبی محفوظ می باشد. Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا