شبیه سازی عددی انتقال آلودگی

انتقال آلودگی در رودخانه ها از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در محیط زیست است. مدل های عددی ابزاری قدرتمند برای مطالعه انتقال آلودگی هستند. اخیرا شبیه سازی انتقال آلودگی به همراه معادلات آب کم عمق توسعه داده شده است. معادله حاکم بر آلودگی در رودخانه ها، معادله انتقال پخش است که یک معادله دیفرانسیل جزئی است. در این مقاله، یک مدل دو بعدی برای شبیه سازی انتقال آلودگی به همراه معادلات آب کم عمق به روش حجم محدود بر روی شبکه های بی سازمان مثلثی توسعه پیدا کرد. روش حل بر اساس حل کننده ریمان تقریبی بود. برای افزایش دقت مدل، از محدود کننده های شیب استفاده شد ومقادیر بدست آمده در هر سلول در مرکز سلول ذخیره شده است. در منقطع سازی زمانی، جملات اصطکاک بصورت ضمنی و سایر جملات بصورت صریح واز روش رانگ- کوتا مرتبه سه منقطع شده است. مدل ایجاد شده جهت مدل سازی انتقال آلودگی در اثر شکست سد(باز شدن ناگهانی دریچه) استفاده شد و نتایج قابل قبولی حاصل شد که حاکی از توانایی مدل می باشد.