شبیه‌سازی عددی انتشار آلودگی

انتشار آلودگی در محیط های آبی از مهم ترین مسائل و مشکلات موجود در محیط زیست است. مدلهای عددی ابزاری قدرتمند برای مطالعه انتشار آلودگی هستند. اخیرا شبیه‌سازی آلودگی به همراه جریان توسعه داده شده است. معادله حاکم بر آلودگی معادله انتقال-پخش است که یک معادله دیفرانسیل جزئی است. در این مقاله، یک مدل دو بعدی برای شبیه‌سازی انتشار آلودگی به همراه جریان به روش حجم محدود بر روی شبکه‌های بی‌سازمان مثلثی توسعه پیدا کرد. روش حل بر اساس حل کننده ریمان تقریبی اصلاح شده HLLC بود. برای افزایش دقت مدل، از محدود کننده‌های شیب استفاده شد و مقادیر بدست آمده در هر سلول در مرکز سلول ذخیره شده است. در منقطع‌سازی زمانی، جملات اصطکاک بصورت ضمنی و سایر جملات بصورت صریح منقطع شده است. مدل ایجاد شده جهت مدل‌سازی انتشار آلودگی در اثر شکست سد(باز شدن ناگهانی دریچه) استفاده شد و نتایج قابل قبولی حاصل شد که حاکی از توانایی مدل در شبیه سازی آلودگی وجریان می باشد