توسعه مدل دوبعدی

دراین مطالعه یک مدل دوبعدی جهت شبیه سازی شکست سدبراساس روش حجم محدود با استفاده ازمعادلات جریان آب کم عمق توسعه داده شد ابتدا معادلات جریان آب کم عمق به روش حجم محدود به مرکزیت سلول روی شبکه بی سازمان مثلثی حل گردید روشهای محاسبه شارازروشی براساس حل تقریبی ریمان بود برای توسعه مدل درحل معادلات زاروش مراتب بالاتر و برای افزایش دقت مدل از روش گسسته سازی زمانی مرتبه سوم استفاده شد این امر باعث شد که مدل بتواند ناپیوستگی موجود را مدلسازی نماید و ازناپایداری هایی که درنزدیکی مرز تروخشک بوجود می آیدجلوگیری نماید درنهایت صحت مدل با استفاده از چندمثال استاندارد مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که مدل درشبیه سازی شکست سد ازکارایی مناسبی برخوردار است.