بررسی اثرمراتب مختلف زمانی و مکانی درمسائل آبهای کم عمق

یک مدل عددی براساس روش حجم محدود مرکزیت سلول مرتبه دوم Upwind روی شبکه بی سازمان مثلثی برای حل معادلات آب کم عمق توسعه داده شده است برای محاسبه توابع شارازروش حل تقریبی ریمان HLL استفاده شده است که این امر باعث گردیده مدل بتواند بسترخشک و ناپیوستگی موجود را مدل سازی کند برای دست یافتن به دقت مرتبه دوم مکانی و جلوگیری ازنوسانات کاذب ازیک تکنیک محدود کننده شیب چندبعدی استفاده شده است برای جلوگیری از ناپایداری هایی که دراثر عمق کم آب درنزدیکی مرزتروخشک بوجودمی آید جملات منبع اصطکاکی بصورت کاملا غیرصریح درنظر گرفته شده اند برای گسسته سازی زمانی معادلات ازروش حذف تغییرات کل Runge-Kutta مرتبه سوم استفاده شده است