بررسی دقت مراتب Runge-Kutta در حل معادلات جریان آب کم عمق

دراین تحقیق به بررسی مراتب مختلف گسسته سازی زمانی Runge-Kutta که مناسب برای حل معادلات هذلولی است به روش شا و اوشر پرداخته شد. ابتدا معادلات جریان آب کم عمق به روش حجم محدود به مرکزیت سلول روی شبکه بی سازمان مثلثی حل گردید. شار عبوری از وجه سلول های محاسباتی به کمک روش Harten-Lax-va Leer ، بر اساس حل تقریبی ریمان محاسبه شد. در حل معادلات از روش مرتبه دوم مکانی (Roe's upwind) و از انتگرال گیری های زمانی مرتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم رانگ-کوتا استفاده گردید. معیار مقایسه و بررسی مراتب یاد شده میانگین مجذورات خطا بود. در نهایت دقت روش های مختلف با استفاده از چند مثال استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و صحیح ترین روش معرفی گردید.

مطالعه کامل

شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه

زهکشی رواناب های سطحی یکی از مشکلات مدیریت شهری می باشد. بالا آمدن آب رودخانه و مسدود شدن کانال های زهکشی یکی از عوامل آب گرفتگی حاشیه کانال ها است. یکی از بخش های اساسی در طرح های مهار سیلاب و ساماندهی رودخانه ها اطلاعات مربوط به ویژگی های جریان در رودخانه می باشد. رودخانه ها زهکش اصلی رواناب های حوضه های آبخیز می باشند که امکان مسدود شدن کانال های تخلیه آب های سطحی در اثر دبی های زیاد (سیلاب ها) رودخانه ها وجود دارد و این امر موجب ناکارآمدی سیستم جمع آوری آب های سطحی خواهد شد. در این مقاله جهت شبیه سازی جریان، دبی با دوره بازگشت های 50،25،10 و 100 سال با استفاده از آمار ایستگاه هیدرومتری واقع در منطقه محاسبه شد سپس مدل رقومی ارتفاع تهیه گردید از تلفیق داده های مکان محور و آمار ایستگاه هیدرومتری در محیط Arcmap داده های ورودی به مدل هیدرولیکی آماده شد. ابتدا کارایی مدل با منحنی دبی اشل ایستگاه هیدرمتری مقایسه شد میانگین مربعات خطا به میزان % 15، نشان دهنده دقت خوب مدل بود سپس مدل برروی کانال عبور سیلاب واقع در شهر قاین اجرا شد. نتایج نشان داد ارتفاع ماکزیمم جریان بادبی عبوری با دوره بازگشت 100 سال 1/8 متر بود.

مطالعه کامل

پیش بینی جریان رودخانه

در این مقاله، یک سیستم استنتاج عصبی فازی ترکیبی برای پیش بینی جریان ماهانه آب رودخانه ارائه شد. روش پیشنهادی ترکیبی از مدل فازی عصبی با الگوریتم کرم شب تا به عنوان یک ابزار بهینه ساز برای ساخت مدل ترکیبی بود. نتایج مدل ترکیبی با مدل عصبی فازی کلاسیک مقایسه شد که از روش خوشه بندی فازی در تولید سیستم های استنتاج فازی استفاده می کرد. 8 ترکیب مختلف ورودی با یک تا 4 متغیر ورودی دارای تاخیر زمانی در مدل های فوق برای بررسی تغییرات فصلی در داده های دراز مدت جریان آب رودخانه وارد شد. برای ارزیابیس عملکرد پیش بینی مدل ها، میانگین خطای مطلق، خطای جذر میانگین مربعات و ضریب همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان می دهد که الگوریتم بهینه سازی کرم شب تا قادر به بهبود دقت پیش بینی مدل ترکیبی r=0.99.45,RMSE-0.0226,MAE=0.0076 مورداستفاده در پیش بینی جریان ماهانه آب رودخانه در مقایسه با مدل عصبی فازی r=0.9852,RMSE=0.0369,MAE=0.0111 بود

مطالعه کامل

تحلیل خطر سیلاب حوضه آبریز رودخانه فصلی

ویژگی های مورفولوژی حوضه معمولا برای نقشه برداری خطر سیل حوزه های آبخیز که دچار کمبود داده ها اند استفاده می شود. در این مطالعه، تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) برای انجام تجزیه و تحلیل ریخت شناسی حوزه آبریز شاهرود بیرجند مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای ریخت شناسی در نظر گرفته شده برای تحلیل عبارتند از شدت زهکشی ( Di )، عامل فرم حوضه ( FFR ) و نسبت دایره ( Rc ). هر پارامتر به پنج رتبه از 1 برای پایین ترین درجه خطر تا 5 برای بالاترین درجه خطر طبقه بندی شده است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با توجه به مقادیر Di ، FFR و Rc ، مساحت 5 درجه خطر به ترتیب درجه یک 13 %، درجه دو 59.9 %، درجه سه 17.6 %، درجه چهار 9.1 %، درجه پنج 0.4 % از کل منطقه را پوشش می دهد. تعداد زیر حوزه ها که در بالاترین درجه خطر طبقه بندی می شوند برابر با 13 ، 7 و 1 زیر حوزه است. نقشه ارزیابی کلی نشان می دهد که زیر حوضه های با درجه خطر متوسط تا بالا برابر با 21 زیر حوضه که حدود 27.1 % کل مساحت حوضه هستند. نقشه نهایی خطر سیل توسعه یافته می تواند اقدامات مناسبی را برای کاهش خطرات سیل در منطقه آغاز کند و به مدیریت حوزه آبخیز کمک کند.

مطالعه کامل

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :