تحلیل خطر سیلاب حوضه آبریز رودخانه فصلی

ویژگی های مورفولوژی حوضه معمولا برای نقشه برداری خطر سیل حوزه های آبخیز که دچار کمبود داده ها اند استفاده می شود. در این مطالعه، تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) برای انجام تجزیه و تحلیل ریخت شناسی حوزه آبریز شاهرود بیرجند مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای ریخت شناسی در نظر گرفته شده برای تحلیل عبارتند از شدت زهکشی ( Di )، عامل فرم حوضه ( FFR ) و نسبت دایره ( Rc ). هر پارامتر به پنج رتبه از 1 برای پایین ترین درجه خطر تا 5 برای بالاترین درجه خطر طبقه بندی شده است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با توجه به مقادیر Di ، FFR و Rc ، مساحت 5 درجه خطر به ترتیب درجه یک 13 %، درجه دو 59.9 %، درجه سه 17.6 %، درجه چهار 9.1 %، درجه پنج 0.4 % از کل منطقه را پوشش می دهد. تعداد زیر حوزه ها که در بالاترین درجه خطر طبقه بندی می شوند برابر با 13 ، 7 و 1 زیر حوزه است. نقشه ارزیابی کلی نشان می دهد که زیر حوضه های با درجه خطر متوسط تا بالا برابر با 21 زیر حوضه که حدود 27.1 % کل مساحت حوضه هستند. نقشه نهایی خطر سیل توسعه یافته می تواند اقدامات مناسبی را برای کاهش خطرات سیل در منطقه آغاز کند و به مدیریت حوزه آبخیز کمک کند.