بررسی شاخص های هیدرولیکی بر روی طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری مطالعه موردی: شهرستان نهبندان

از ساختارهای زیر بنایی که دارای اهمیت است شبکههای ابرسانی میباشند . روند رو به رشد شهرها و توسعه زیر ساختها با انواع کاربریهای مختلف و همچنین اصلاح بافتهای فرسوده شبکههای تحت بهره برداری، لزوم بررسی طرحهای توسعه و نوسازی را اشکار میکند. از طرفی باتوجه به اینکه شبکههای تحت بهره برداری در سطح شهرها بایستی در یک سطح با قابلیت اطمینان مناسب باشند، امکان توسعه ساختاری بدون توجه به محدودیتهای موجود در شبکههای ابرسانی مقدور نمی باشد. هدف از این تحقیق مطالعه موردی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی بر طرحهای توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی شهرستان نهبندان با استفاده از تلفیق نرم افزار سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ) ArcGIS ( و نرم افزار تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب ) WaterGEMS ( میباشد. ابتدا با استفاده از داده های مورد نیاز تحلیل هیدرولیکی شبکه آبرسانی شهرستان نهبندان توسط نرم افزار WaterGEMS تهیه میشود. سپس به بررسی و اولویتدهی نقاط شبکه پرداخته می شود. داده های خروجی این بخش به عنوان ورودی به نرم افزار ArcGIS وارد شده و نهایتا خروجی به صورت نقشههای رستری بدست میآید که الگوی مشخصی را برای نوسازی و توسعه شبکه بدست میدهد. نتایج مدل تلفیقی بر روی شبکه فوق نشان داد که این شبکه در ناحیه فشاری A از نقطه نظر شاخص فشار، شاخص عملکرد فشار و شاخص قابلیت اطمینان در وضعیت مناسبی قرار دارد و در ناحیه فشاری B به علت بالا بودن فشار از نقطه نظر شاخص فشار و شاخص عملکرد فشار در اکثر گرهها در وضعیت نامناسب و از نقطه نظر شاخص قابلیت اطمینان در وضعیت مناسبی قرار دارد.