شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه

زهکشی رواناب های سطحی یکی از مشکلات مدیریت شهری می باشد. بالا آمدن آب رودخانه و مسدود شدن کانال های زهکشی یکی از عوامل آب گرفتگی حاشیه کانال ها است. یکی از بخش های اساسی در طرح های مهار سیلاب و ساماندهی رودخانه ها اطلاعات مربوط به ویژگی های جریان در رودخانه می باشد. رودخانه ها زهکش اصلی رواناب های حوضه های آبخیز می باشند که امکان مسدود شدن کانال های تخلیه آب های سطحی در اثر دبی های زیاد (سیلاب ها) رودخانه ها وجود دارد و این امر موجب ناکارآمدی سیستم جمع آوری آب های سطحی خواهد شد. در این مقاله جهت شبیه سازی جریان، دبی با دوره بازگشت های 50،25،10 و 100 سال با استفاده از آمار ایستگاه هیدرومتری واقع در منطقه محاسبه شد سپس مدل رقومی ارتفاع تهیه گردید از تلفیق داده های مکان محور و آمار ایستگاه هیدرومتری در محیط Arcmap داده های ورودی به مدل هیدرولیکی آماده شد. ابتدا کارایی مدل با منحنی دبی اشل ایستگاه هیدرمتری مقایسه شد میانگین مربعات خطا به میزان % 15، نشان دهنده دقت خوب مدل بود سپس مدل برروی کانال عبور سیلاب واقع در شهر قاین اجرا شد. نتایج نشان داد ارتفاع ماکزیمم جریان بادبی عبوری با دوره بازگشت 100 سال 1/8 متر بود.