بررسی دقت مراتب Runge-Kutta در حل معادلات جریان آب کم عمق

دراین تحقیق به بررسی مراتب مختلف گسسته سازی زمانی Runge-Kutta که مناسب برای حل معادلات هذلولی است به روش شا و اوشر پرداخته شد. ابتدا معادلات جریان آب کم عمق به روش حجم محدود به مرکزیت سلول روی شبکه بی سازمان مثلثی حل گردید. شار عبوری از وجه سلول های محاسباتی به کمک روش Harten-Lax-va Leer ، بر اساس حل تقریبی ریمان محاسبه شد. در حل معادلات از روش مرتبه دوم مکانی (Roe's upwind) و از انتگرال گیری های زمانی مرتبه دوم، سوم، چهارم و پنجم رانگ-کوتا استفاده گردید. معیار مقایسه و بررسی مراتب یاد شده میانگین مجذورات خطا بود. در نهایت دقت روش های مختلف با استفاده از چند مثال استاندارد مورد بررسی قرار گرفت و صحیح ترین روش معرفی گردید.