آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی قاین

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی قاین واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  24 بهمن 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی شاهرخت

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی شاهرخت واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  8 بهمن 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی چاهک موسویه

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چاهک موسویه واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  11 مهر 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی بندان

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بندان واقع در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  15 فروردین 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی دیهوک

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  10 فروردین 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی گزیک آواز

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی گزیک آواز واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  10 فروردین 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی حلوان-رباط خان

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی حلوان-رباط خان واقع در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  6 فروردین 1401

آگهی تمدید ممنوعیت محدوده مطالعاتی درونه

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درونه واقع در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سمنان

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  10 فروردین 1399

آگهی ممنوعیت محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سمن آباد-عمبری به مدت 3 سال

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  8 بهمن 1398

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی منابع آب زیرزمینی و ارزیابی منابع آب سطحی

......

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  22 دی 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فردوس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی طبس به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی سربیشه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سربیشه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  27 آذر 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی حسین آباد

آگهی تمدید ممنوعیت

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  19 مرداد 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بیرجند

آگهی تمدید ممنوعیت

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  15 مرداد 1398

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مختاران

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی مختاران به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی دیهوک به مدت 3 سال اعلام گردید.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی درمیان-اسدآباد به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بشرویه

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بشرویه به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  12 دی 1397

آغاز عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ 23 حلقه چاه اکتشافی حفاری شده در شبکه سنجش در دشت های استان خراسان جنوبی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی اعلام کرد: عملیات اجرایی آزمایش پمپاژ 23 حلقه چاه اکتشافی حفاری شده در شبکه سنجش در دشت های استان آغاز شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  14 شهریور 1397

آغاز حفاری و لوله گذاری هزار و 700 متر چاه مشاهده ای

عملیات حفاری و لوله گذاری هزار و 700 متر چاه مشاهده ای خراسان جنوبی آغاز شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  8 مرداد 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی اسفدن ، خضری و دستگردان

سه محدوده مطالعاتی دیگر در استان خراسان جنوبی تمدید ممنوعیت شدند.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  8 مرداد 1397

تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی قاین و شاهرخت

ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده های مطالعاتی قاین و شاهرخت به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  9 اسفند 1396

توسعه بهره برداری در 4 دشت استان ممنوع شد.

توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای دشت های بندان، گزیک آواز، حلوان و نایبند از سوی وزارت نیرو ممنوع شد.

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  9 اسفند 1396

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی نهبندان و قسمتی از محدوده مطالعاتی علی آباد تا 2 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی نهبندان و قسمتی از محدوده مطالعاتی علی آباد در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  14 شهریور 1396

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سهل آباد تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سهل آباد در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  14 شهریور 1396

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی سده در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  14 شهریور 1396

ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چاهک موسویه تا 5 سال دیگر تمدید شد.

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی چاهک موسویه در استان خراسان جنوبی

  گزارشات گروه مطالعات آب های زیرزمینی
  14 شهریور 1396
 
 
 
 
 
 
 
1 2 صفحه:

گروه مطالعات آب های سطحی

گروه مطالعات آب های زیر زمینی

گروه تلفیق و بیلان

راه‌های تماس با ما

  • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
  • کدپستی : 1553697176
  • تلفن : 4-32445590-056
  • فاکس : 32445582-056
  • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
  • پیامک :
  • تلفن گویا :